Postbus 243 06 15 09 24 48
1200 AE Hilversum jj@janjoling.com

Schadeonderzoek

De onderverdeling naar schadecategorieën is van belang voor de (wijze van) schadeberekening en de vaststelling van de hoogte van de schadevergoeding. Een voorbeeld kan dit verduidelijken. Indien een machine wordt beschadigd ten gevolge van onrechtmatig handelen, is er sprake van vermogensschade veroorzaakt door herstelkosten (zaakschade) en van vermogensschade in de vorm van winstderving door het omzetverlies dat ontstaat door de productiestilstand tijdens de reparatie (zuivere vermogensschade).


Als schadekwesties en geschillen buitengerechtelijk worden opgelost kan de accountant door (één der) partijen als deskundige worden ingeroepen om het financiële nadeel te berekenen. In geval van een civiele procedure kan de deskundigheid van de accountant worden ingeroepen door partijen; zij kunnen dan als schriftelijk bewijsmiddel een rapport van deze accountant indienen of de ‘eigen’ deskundige een mondelinge verklaring laten afleggen. Ook de rechter kan, al dan niet op verzoek van partijen, een accountant vragen een deskundigenonderzoek uit te voeren op basis van door hem geformuleerde vragen.